Yksityiset mielenterveyspalvelut,
lyhytterapiat, ohjaukset ja valmennukset

Odee 
-yhdessä enemmän

                                 Hinnasto ja palvelut

Ajankohtaista

Ensi- /tutustumiskäynnit vastaanotolla Helsingissä tai etäyhteydellä.

- yksilölyhytterapia ensi-/tutustumiskäynti 45min, 5€.

- parit- tai perheet, tutustumiskäynti 90min, 35€.

- vapaat ajat painikkeesta alla tai sähköpostilla info@odee.fi

               Odee Oy - arvot

      Kumppanuus  -  Kohtaaminen  -  Kannustus

Kumppanuus

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja toisen kunnioittamiseen. Se on konkreettista työskentelyä kohti yhteisiä, yhdessä sovittuja tavoitteita. Kumppanuutemme pohjautuu asiakaslähtöiseen lähestymistapaan.

Kohtaaminen

Kunnioittava kohtaaminen on voimaannuttava kokemus molemmille osapuolille. Se on tietoista läsnäoloa, toisen arvostamista ja kuuntelua. Kohtaaminen on avoin ja vastavuoroinen vuorovaikutus-tapahtuma - ihmiseltä ihmiselle.

Kannustus

Kannustus pohjaa voimavarapohjaiseen lähestymiseen, potentiaalin tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kannustaja näkee kasvun mahdollisuudet ja auttaa luomaan perustan, josta ponnistaa omia mahdollisuuksiaan kohti.


Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on psykososiaalista luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin vaiheisiin, kriiseihin sekä itsensä kehittämiseen. Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Nopea pääsy vastaanotolle säästää asiakkaan voimavaroja, eikä lyhytterapiaan tarvita erikseen diagnoosia tai lääkärin lähetettä. 

Yksityisenä mielenterveyspalvelujen tuottajana Odee Oy:n palvelut ovat luvanvaraista ja Aluehallintoviraston valvomaa toimintaa. Asiakkaista pidetään lakien ja asetusten mukaista rekisteriä ja käynnit kirjataan.


Lyhytterapian ammattieettiset säännöt

Ammattieettiset säännöt säätelevät kaikkea terapeutin työtä. Lyhytterapeutin tulee toimia vastuullisesti. Kehittämällä ja välittämällä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvää tietoa ja soveltamalla sitä omassa työssään lyhytterapeutti tukee ihmisten mielen hyvinvointia, elämänhallintaa, elämisen laatua ja ongelmien ratkaisukykyä.

Lyhytterapeutti käyttää asiantuntijuuttaan inhimillisen hyvän edistämiseen niin yksilötasolla kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti. Terapeutti on tietoinen käyttämästään vallasta ja sen seurauksista.

Lyhytterapeutti perustaa työskentelyn ihmisoikeuksien periaatteelle. Hän kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja arvostaa jokaista yksilöä tasavertaisena toimijana. Terapeutilla on usko ihmisten omiin kykyihin ja voimavaroihin. Terapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja arviota tilanteesta.

Terapeutti tukee moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa sekä kunnioittaa uskonnon ja omantunnon vapautta. Hän toimii työssään ennakkoluulottomasti ja edistää ihmisten tasa-arvoa.

Luottamuksellista ja asiakkaan parhaaksi

Terapeutin asiantuntijuus pohjautuu paitsi tieteelliseen tietoon ja sen arviointiin myös omaan sekä asiakaan kokemusasiantuntijuuteen.

Terapeutti on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Hän tunnistaa vahvuutensa ja rajoituksensa sekä konsultoi tarvittaessa muita asiantuntijoita. Hän käy säännöllisessä työnohjauksessa ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Terapeutti kantaa vastuun valinnoistaan ja työtavoistaan. Hän ottaa vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet hän tuntee ja voi hyväksyä. Asiakas voi olla vakuuttunut siitä, että terapeutti tekee parhaansa hänen hyväkseen.

Lyhytterapeutti pitää tarkan huolen asiakassuhteen luottamuksellisuudesta ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Hän huolehtii, että digitaaliset työvälineet ja tietoturva ovat kunnossa. Turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde on taattava kaikin keinoin.